Zheng, Mingbo, Yin Chen, Gen-Fu Feng, Jun Wen, and Chun-Ping Chang. 2018. “DIVORCE AND HOUSING PRICE IN 31 PROVINCES OF CHINA”. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan 21 (2), 161-76. https://doi.org/10.21098/bemp.v21i1.942.